Yönetmelik

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Resmî Gazete  

: 20.8.1999/23792

Tebliğler Dergisi

: EKİM 1999/2505

 

Bu Yönetmelik, 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği''nin 18'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Ek ve Değişiklikler: 
1) 16.12.2006 / 26378 RG 
2) 19. 6. 2007 / 26557 RG

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu güzel sanatlar liseleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:16.12.2006/26378 RG) Bu Yönetmelik, Anadolu güzel sanatlar liselerinde başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretimle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul: Anadolu güzel sanatlar lisesini,

c) (Yürürlükten kaldırıldı.16.12.2006/26378 RG)

d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Okulun Amacı

Kuruluş

Madde 5- (Değişik:16.12.2006/26378 RG) Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

Okulun amacı

Madde 6- Okulun amacı öğrencilerin ;

a) Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,

b) Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

c) (Yürürlükten kaldırıldı.16.12.2006/26378 RG)

d) Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,

e) Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru,Öğrenci Seçimi, Kayıt-Kabul ve Nakiller

Kontenjan

Madde 7- Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24'ü geçemez. Bu öğrencilerin sanat derslerinde dersliklere dağılımı, sanat derslerinin özelliği dikkate alınarak okul yönetimince düzenlenir.

Başvuru

Madde 8- (Değişik:16.12.2006/26378 RG) İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;

a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4,

b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4,

c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4

olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler.

İlköğretim okulu müdürlüklerince gerekli duyuru yapılarak başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenlere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı not durum çizelgesi düzenlenerek verilir.

Aday öğrenciler, mezun oldukları ilköğretim okulu müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile Anadolu güzel sanatlar lisesini tercih ederek, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı form dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

Anadolu güzel sanatlar liseleri müdürlüklerince, başvuran adayların listeleri hazırlanır ve adaylara bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı yetenek sınavı giriş belgesi düzenlenir.

Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

Öğrenci seçimi ve kayıt-kabul

Madde 9- Öğrenci seçimi ve kayıt-kabuller aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:

a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.

b) Sınavlar; müzik ve resim alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.

c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlanmak üzere adayların sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilan edilir.

d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir.

e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

Nakiller

Madde 10- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri:

a) Kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli ve iş yeri değişikliği,

b) (Değişik:19.6.2007/26557 RG) Öğrencinin hastalık nedeniyle öğrenim gördüğü yerde öğrenimine devam etmesinin uygun olmadığını belirten sağlık raporu alması,

c) Aynı sınıf ve alanda bulunmak şartıyla karşılıklı yer değiştirmek istenmesi durumlarında kontenjan bulunması ve özrün belgelendirilmesi kaydıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24' ün üzerine çıkarılamaz.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre nakillerin yapılabilmesi için özür tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekir.

Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne liselerdeki nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.

Ayrılan öğrenciler

Madde 11- (Değişik:16.12.2006/26378 RG) İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt–kabul döneminde ayrıldıkları takdirde okullarına geri dönemezler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Başarının Değerlendirilmesi (1)

Öğretim programları

Madde 12- Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

Alanlar

Madde 13- Okulda resim ve müzik alanları bulunur. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik programlar uygulayan başka alanlar da açılabilir.

Alan uygulamaları ve etkinlikleri

Madde 14- Alan uygulamaları ve etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya grup halinde öğretmen yönetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimi, öğrencilerin okulun resim atölyesi, müzik odası, laboratuvar, kitaplık ve konferans salonu gibi imkanlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri alır.

Öğrenciler uygulama çalışmalarına, yarışmalara, konser, konferans, panel ve sergi gibi sanat etkinliklerine, öğretmenlerinin sorumluluğunda katılırlar ve bu sürelerde izinli sayılırlar.

Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulu

Madde 15-Okullarda her alan için ayrı ayrı olmak üzere okul müdürünün başkanlığında alan dersleri öğretmenlerinin katılımıyla "Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu" oluşturulur.

Okul yönetimince, yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından en fazla üçer üyenin sanat eğitimi konusunda rehberlikte bulunmak ve gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere kurula katılmaları sağlanabilir.

Sanat eğitimi danışma ve program geliştirme kurulunun görevleri

Madde 16- Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu biri dönemin başında, biri dönemin sonunda olmak üzere ders yılında en az dört kez toplanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulun sanat eğitimi programlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.

b) Okulun; okul içi, okullar arası, millî ve milletler arası sanat etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması ile ilgili gerekli çalışmalar yapar ve bu etkinlikleri organize eder.

c) Verimliliğin artırılması amacıyla gerekli araştırmaların yapılmasını, sonuçlarının değerlendirilmesini ve sanatla ilgili gelişmelerin izlenmesini sağlar.

d) Eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yüksek öğretim ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yaparak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkanlardan yararlanılması konularında çalışmalar yapar.

Seviye belirleme sınavı

Madde 17- (Yürürlükten kaldırıldı.16.12.2006/26378 RG)

Başarının değerlendirilmesi

Madde 18- (Değişik:16.12.2006/26378 RG) Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

Madde 19- (Yürürlükten kaldırıldı.16.12.2006/26378 RG)

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 21- 20/6/1993 tarihli ve 21613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.      

     (1) Dördüncü Bölüm başlığı '' Eğitim-öğretim, Seviye Belirleme ve Başarının Değerlendirilmesi '' iken, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ TEMEL ANAYASASI

 

ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ilgili kanun, kararname, yönetmelik ve yönergeler geçerli olup bağlayıcılığa sahiptir. Başaran Birey Temel Lisesinde verilecek eğitim hizmetlerinin milli eğitimin temel amacına uygunluğu ve hizmet alan kişinin beklentilerine cevap verebilecek fiziki ortamlarda gerçekleştirilmesi ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’ni tercih edilir hale getirmesi kaçınılmazdır. Verilecek hizmetlerin yeterli sayıda ve nitelikli personel tarafından yerine getirilecek olması güven politikamızdır. Bilgi akışının kesintisiz, hızlı ve güvenilir olmasının yanı sıra kurum tarafından oluşturulan kurallar çerçevesinde devamının sağlanması, Kalite anlayışımızdır!

 

1. ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde cinsiyet, dil, din, inanç,  ya da etnik özelliklere bakılmaksızın tüm öğrenci ve çalışanların okuldaki her türlü karar alma ve yönetim süreçlerine katılma fırsatı vardır.

2. ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Okul yönetimi demokratik ilke ve değerleri esas alır.

3. ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ okul çalışanları ve öğrenciler, güvenli ve düzenli bir öğrenme ortamı oluşturulması için çalışır.

4. ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ bütün okul çalışanları ve öğrenciler, okulun kural ve kaidelerinin belirlenmesi ile problemlerin tartışılması süreçlerinde söz hakkına sahiptir.

5. ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde seçkin, güçlü, tecrübeli yönetici ve eğitim kadrosu her daim önceliktir.

6- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Kurum sloganı olarak benimser.

7- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİÖğrenmeyi öğretmek temel ilkedir.

8- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİÖğrencinin kendine olan güvenini esas alır. Özgüvenli öğrenciler yetiştirmeyi felsefe edinir.

9- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Okul ortamında ailenin yeri büyüktür! İnanıyoruz ki okul aile iş birliği içerisinde çözümlenemeyecek hiç bir sorun yoktur

10- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ, öğrencilerin psikolojik, sosyolojik, ekonomik durumlarından kaynaklanan sorunları üzerinde çözüm üretilir

11- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİMilenyum çağının teknolojilerini öğrenci lehine kullandırmayı esas alır

12- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİAkademik-Sosyal -sportif –sanatsal- yeteneksel gelişmeleri yakından izleyip öğrencilerini ilgili meslek gruplarına yönlendirilmesi kurumsal ilkedir

13-ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ gerçek bir eğitim kurumu olarak eğitim ortamı sunar

14- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve T.C Anayasasına bağlı fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi hedefler

15-ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde güvenlik önem taşır! Tüm öğrencileri tehditlerden korumak esastır

16- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde sınıflarda, laboratuvarlarda,  ve sanat atölyelerinde  amaçlara uygun ders işlemeyi taahhüt eder

17- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ ulusal ve evrensel değerler taşıyan insan ilişkileri esastır

18- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde  ergen psikolojisinin durumlarına göre eğitim ve psikolojik destek verilir

19- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ’nde yabancı dil eğitiminde   öğrenme yöntemleri geliştirilir.

20- ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ  hafta içi  ve dışı . YGS ve LYS programlarıyla öğrenciyi  %100 üniversiteye hazırlar.

21- Bilişsel gelişimi destekleyen deney çalışmaları çevre gezileri, gruplama eşleştirme, kavramlar ve sayı çalışmalarını içine alan  (Aktif öğrenme) (Fen-Matematik) (Farklı düşünme)ve (Yaşayarak öğrenme) eğitim programları uygulanacaktır.

22-Hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermeyi hedefliyoruz

23-Sosyal etkinlik  dersleri ile gençlerin  yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkaran, özgüvenlerini pekiştiren, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal simülasyonları da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yapılacaktır

 

 

Haklar, Özgürlükler ve Sorumluluklar:

Kısım 1 - Haklar: ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ öğrenci ve çalışanları olarak bizler,

1. İnsan onuruna saygı ilkesinin her şeyin üzerinde olduğuna,

2. Birbirimize öğretme ve bir birimizden öğrenme gerekliliğine,

3. Görüş duygu ve düşüncelerimizi olgun ve sorumlu bir şekilde ifade etme,

4. Güvenli bir ortamda çalışma ve öğrenme,

5. Başkalarından saygı ve saygın bir davranış görme, hak ve özgürlüklerine sahip olduğumuza inanma.

Kısım 2 - Sorumluluklar: ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ öğrenci ve çalışanları olarak bizler,

1. Herkese saygı gösterme,

2. Sorumlu, dürüst ve güvenilir davranışlar sergileme,

3. Kendi sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirme; başkalarının kavram, fikir veya cevaplarını izinsiz kullanmama,

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile diğer kanun, kararname, yönetmelik ve yönergelere uygun davranışlar sergileme,

5. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışma sorumluluklarına sahip olduğumuzun farkında ve bu sorumlulukları yerine getirme.

6. Burada dile getirilen sorumlulukların yerine getirilmemesi ya da bir önceki kısımda ifade edilen hakların kısıtlanması durumunda bu anayasanın geçerli olduğu kurumsal çerçevede ve yasal yollarla uygulanacak olan yaptırımları kabul ediyor ve onlara uyacağımıza da söz veriyoruz.

 

 

Öğrenci öğrenme beyannamesi;

1. Bu beyannameyi kabul ederek içerdiği şart ve kurallara uygun davranmaya,

2. Okuldaki herkese karşı saygılı olarak davranmaya,

3. Okula ve okulun sağladığı her türlü donanım, eşya ve hizmete saygı duymaya ve özen göstermeye,  4. Okula her gün zamanında gelmeye,

5. Okul kurallarının gerektirdiği kılık ve kıyafetle okula gelmeye,

6. Okula ve sınıfa gelirken ilgili dersler için gereken kitap, defter ve diğer araç-gereçleri yanımda getirmeye ve onları düzenli/bakımlı tutmaya,

7. Okul ve sınıf kurallarına uygun davranmaya,

8. Dersleri ilgi ve dikkatle dinlemeye,

9. Derslere ve ders içi öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmaya,

10.Sınıfta elimden gelenin en iyisini yapmaya,

11.Daha iyi öğrenmeleri için arkadaşlarıma yardımcı olmaya,

12.Dersi ve konuyu anlamadığımda bunu öğretmenime söylemeye ya da öğretmenime ve arkadaşlarıma sormaya,

13.Öğrenme faaliyetleri ile ilgili ödev-görev konuları ve teslim tarihleri ile sınav tarihlerini defterime yazmaya,

14.Her türlü ödev/görevimi elimden gelen en iyi şekilde ve zamanında yapmaya,

15.Öğretmenimin, öğrenme performansım ve başarımla ilgili olarak bana verdiği notları ve geri bildirimleri düzenli bir şekilde not alıp saklamaya,

16.İhtiyaç duyduklarında, diğerlerine yardımcı olmaya ve arkadaşlık etmeye,

17.Öğrenme etkinliklerim ile diğer davranışlarımın sorumluluğunu üstlenmeye,

18.Eğitsel kulüp çalışmaları ile diğer soysal faaliyetlere katılmaya,

19.Kendim ve okulumla gurur duymaya,

20. Yukarıda kabul ettiğim hususları yerine getirmediğim ya da onlara uygun davranmadığım takdirde okul yönetimi, öğretmenlerim, velilerim ve arkadaşlarım tarafından yapılacak uyarıları dikkate alacağıma da ayrıca söz veriyorum. Bunu da yerine getirmezsem öğretmen ve velilerim tarafından uygun görülecek olan temel hak ve özgürlüklerimi zedelemeyen yaptırımları kabul edeceğimi ve yerine getireceğime SÖZ VERİYORUM.

 

 

Öğretmen Öğrenme Beyannamesi

Bu okulda çalışan bir öğretmen olarak;

1. Olumlu, güvenli, sıcak ve mutlu bir sınıf ortamı hazırlamaya,

2. Her derse zamanında ve hazırlıklı olarak gelmeye,

3. Bütün öğrencilerime saygıyla adil bir biçimde yaklaşmaya,

4. Öğrencilerle çalışırken sakin olmaya ve onlara arkadaşça davranmaya,

5. Her bir öğrencinin görüş ve düşüncesini dinlemeye ve değer vermeye,

6. Öğrencilerimin sorularına cevap vermeye ve anlamadıkları durumlarda onlara yardımcı olmaya,

7. Her bir öğrencimi derse katılmaya ve öğrenmek için çaba göstermeye teşvik edip cesaretlendirmeye,

8. Her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermeye,

9. Derslerimde çeşitli öğretim/öğrenme yöntemleri ve uyarıcıları kullanmaya,

10.Her öğrencimi en üst akademik başarı için teşvik etmeye,

11.Öğrencilerimin, derslerimle ilgili ya da derslerime özgü çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaya,

12.Öğrencilerimin, yazılı ve sözlü sınavlar ile merkezi sınavlara daha iyi ve düzenli hazırlanabilmeleri için çalışma planları oluşturmalarına yardımcı olmaya,

13.Her ders için o dersin başında öğrenme hedefi/hedefleri belirlemeye ve öğrencilerimle paylaşmaya,

14.Ders bitmeden önce, o dersle ilgili ev ödevini açık ve anlaşılır bir biçimde tahtaya yazmaya, 15.Öğrencilerimin teslim ettiği ev ödevlerini kontrol etmeye ve performansları hakkında onlara geri bildirim sağlamaya,

16.Öğrencilerimi, eğitsel kulüp faaliyetleri ve diğer sosyal etkinliklere katılmaları için teşvik etmeye, 17.Öğrenci velileriyle düzenli bir iletişim kurmaya ve bunu sürdürmeye,

18.Okul geliştirme faaliyetlerine katılmaya,

19.Öğrencilerimin daha etkili öğrenmelerini sağlamak için yeni öğrenme kaynak ve materyalleri geliştirmeye ve bu amaçla meslektaşlarımla işbirliği yapmaya,

20.Başta öğretmenliğe yeni başlayanlar olmak üzere tüm meslektaşlarıma destek olmaya,

21.Bir öğretmen olarak kendimi sürekli bir biçimde geliştirmeye

22. Yukarıda kabul ettiğim hususları yerine getirmediğim ya da onlara uygun davranmadığım takdirde okul yönetimi, meslektaşlarım ve öğrencilerimin velileri tarafından yapılacak uyarıları dikkate alacağıma, SÖZ VERİYORUM.

 

 

Veli Öğrenme Beyannamesi

Çocuğu bu okulda öğrenim gören bir veli olarak;

1. Çocuğumu, her gün zamanında okula göndermeye,

2. Çocuğumu, ilgili okul gününün gerektirdiği tüm hazırlıkları tamamladığına, her türlü araç- gerecinin yanında olduğuna ve uygun kılık ve kıyafeti giyindiğine emin olarak okula göndermeye,

3. Her gün ödevinin olup olmadığını ve bunu yapıp yapmadığını kontrol etmeye,

4. Eğer çocuğum elinden gelen çabayı sarf ettiği halde ödevini/ödevlerini yapamıyorsa, bu durumu öğretmenine bildirmeye,

5. Çocuğumun düzenli bir çalışma alışkanlığı kazanmasına ve okul dışı zamanını verimli olarak kullanmasına yardımcı olmaya,

6. Çocuğuma, evde verimli ve etkili olarak çalışabileceği bir mekân ve ortam hazırlamaya,

7. Sınavlardan önce kendi performansını görmesi için çocuğuma yardımcı olmaya,

8. Çocuğumun kendi çalışma tarzını oluşturmasına yardım etmeye,

9. Daha iyi çalışması ve okulda daha başarılı olması için çocuğumu teşvik etmeye,

10.Öğretmenlerle düzenli bir iletişim kurmaya ve bunu sürdürmeye,

11.Çocuğum eğer okula gidemeyecek ise bunu ilgililere bildirmeye,

12.Okulda geçirilen zaman ve okul şartlarının gerektirdiği durumlarda, çocuğuma ihtiyaç hissedildiğinde sağlıklı bir beslenme çantasıyla okula göndermeye,

13.Çocuğumun öğrenmesini ve okul başarısını etkileyen bir durum varsa bunu sınıf öğretmenine/sınıf rehber öğretmenine bildirmeye,

14.Eğitsel kulüp faaliyetleri ve diğer sosyal etkinliklere katılması için çocuğumu teşvik etmeye ve ona destek olmaya,

15.Her gün zaman ayırarak, o okul günü hakkında çocuğumla konuşmaya,

16.Okul yönetimi ve öğretmenlerinin çocuğumla ilgili izlenim ve değerlendirmelerini takip etmeye ve bunlarla ilgili gerekli girişimlerde bulunmaya,

17.Çocuğumun bireysel ve akademik gelişimi ile ilgili olarak öğretmenleriyle işbirliği halinde çalışmaya ve onlara destek olmaya,

18. Yukarıda kabul ettiğim hususları yerine getirmediğim ya da onlara uygun davranmadığım takdirde okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılacak uyarıları dikkate alacağıma SÖZ VERİYORUM

 

 

 

 

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi
Facebook Twitter Instagram Youtube
MADE IN WEB | Web tasarim ve yazilim hizmetleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 2021